สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

The Chachoengsao Provincial Office Comptroller General

วิสัยทัศน์สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา "เป็นหน่วยงานที่บริการด้าน เศรษฐกิจ การเงิน กาึรคลัง การบัญชีของจังหวัด"

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน
รายงาน GPP
พระแสงดาบศัสตราวุธ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าแรก

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลจังหวัด

ประชุม/อบรม

 อื่นๆ

Service

กฎหมายและระเบียบ

การคลังภาครัฐ (GFMIS)

การจัดซื้อจัดจ้าง

สวัสดิการรักษาพยาบาล

หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

 

 

เอกสาร e-GP ระยะที่ 2

 

1.ต้นฉบับบรรยายระบบ e-GP ระยะที่ 2download

 

2.ที่ กค 0421.4ว 214 และที่ กค 0421.4ว 215 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555  เรื่อง การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ download

 

3.ที่ กค 0421.4ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 download

 

4.ประกาศ ปปช0001 download

 

5.เอกสารขอรับ - ซื้อเอกสาร0001 download

 

6.เอกสารแนบประกาศ ปปช. 1 download

 

7.เอกสารแนบประกาศ ปปช.2 download

 

8.เอกสารแนบประกาศ ปปช.3 download

 

Posted by Administrator วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
นางวิลัดดา  ศรีประดิษฐ์

 

Web Links
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Design from Chawalee.